Hyundai Elantra
От 57 864 тг/мес., Hyundai Finance!
В Hyundai на Аль-Фараби